Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 4 - Marketing)

/səˈpɔːrt/

/ əˈnɔɪ.ɪŋ/

/ ˈæn.ju.əl/

/ ænˌtɪs.əˈpeɪ.ʃən/

/ əˈpiː.lɪŋ/

/ əˈpɪr/

/ ˈbrɑːdˌkæs.tɪŋ/

/ kleɪm/

/kʌm kloʊz tu:/

/ ˈkrɪt̬.ɪk/

/ dɪˈsep.tɪv/Unit 3: Information Technology1 | 2 | Unit 5: Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học