Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 1 - Welcome)

/ˈpoʊ.lənd/

/speɪn/

/ˈspæn.ɪʃ/

/ˈtɝː.kɪʃ/

/ˈɪt̬.əl.i/

/ɪˈtæl.jən/

/ˌɑːr.dʒənˈtiː.nə/

/ˌɑːr.dʒənˈtɪn.i.ən/

/ˈrʌʃ.ə/

/ˈtʃaɪ.nə/

/tʃaɪˈniːz/

/dʒəˈpæn/

/ˈiː.dʒɪpt/

/brəˈzɪl/Unit 15: Consulting1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 2: Lifestyle

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học