Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 3 - People)

/kaɪnd/

/ʌnˈfrend.li/

/ˈev.ri.wer/

/əˈbaʊt/

/ˈev.ri.wʌn/

/bæk/

/ʌpˈsterz/

/ˌdaʊnˈsterz/

/ˈɑːrm.tʃer/

/tʃer/

/rug/

/sɪŋk/

/ˈsoʊ.fə/

/ˈtel.ə.vɪʒ.ən/Unit 2: Lifestyle1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Places

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học