Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 5 - Food)

/per/

/drɪŋk/

/ˈʌð.ɚ/

/ˈlet̬.ɪs/

/ˈspɪn.ɪtʃ/

/ˈoʊ.bɚ.ʒiːn/

/ˈlem.ən/

/ˈjoʊ.ɡɚt/

/læm/

/prɑːn/

/ˈbɑː.t̬əl/

/kæn/

/ˈpæk.ɪt/Unit 4: Places1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 6: The past

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học