Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 1 - Life)

/ɡet ɒn wel/

/gɛt 'mæriːd/

/ɡet ɪnˈɡeɪdʒd/

/fɑːl ɪn lʌv/

/seɪ/

/tel eɪ dʒoʊk/

/spend/

/ əkˈsept/

/ˌɪntəˈrʌpt/

/ˈɡɑː.səp/Unit 12: Experiences1 | 2 | Unit 2: Work

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học