Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 3 - Time out)

/ˈiːvnɪŋ aʊt/

/ˈbɔːrd ˌɡeɪm/

/tʃes/

/ˈhæŋ ˈaʊt/

/skeɪt/

/ˈsɝːf ðə net/

/ˈʃɑː.pɪŋ ˌmɑːl/

/ˈneɪ.tʃɚ ˌtreɪl/

/ˈspɔːrts ˈfiːld/

/ˈkɑːn.sɚt ˌhɑːl/

/friː/

/ bɑːr/

/lɪv/

/ kɑːrd/

/kɔɪn/Unit 2: Work1 | 2 | Unit 4: Great minds

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học