Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 6 - Fitness)

/ˈhɑː.ki/

/ˈdʒuː.doʊ/

/kəˈrɑː.t̬i/

/ˈskuː.bə ˌdaɪ.vɪŋ/

/ˈskeɪtˌbɔːr.dɪŋ/

/ˈsnɔːr.kəl.ɪŋ/

/ˈsnəʊbɔːrdɪŋ/

/ˈhɔːrs ˌraɪ.dɪŋ/

/ˈhɔːrs ˌreɪ.sɪŋ/

/ˈteɪ.bəl ˌten.ɪs/

/ˈpɪŋˌpɑːŋ/

/ˈroʊ.lɚˌbleɪ.dɪŋ/

/ˈrʌɡ.bi/

/skwɑːʃ/

/ˈsɝːfɪŋ/Unit 5: Travel1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 7: Changes

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học