Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 10 - Society)

/ˈtræf.ɪk ˌdʒæm/

/ˈsɜː.vɪs/

/ lɪŋk/

/ˈfɑː.loʊ/

/stiːl/

/ʃuːt/

/ˈvɪk.təm/

/ɪnˈves.tə.ɡeɪt/

/ʌpˈdeɪt/

/blɑːɡ/

/ˈiː.meɪl/

/ˈlɪt̬.ɚ/

/ˌdrɪŋkˈdraɪ.vɪŋ/

/ˈmoʊ.bəl/

/dɪˈleɪ/Unit 9: Nature1 | 2 | Unit 11: Technology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học