Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 12 - Fame)

/ˈbaɪ.oʊ.pɪk/

/ˈblɑːkˌbʌs.tɚ/

/ˈhɔːr.ɚ/

/ˈθrɪl.ɚ/

/ˈhelp.fəl/

/ˈædʒ.ek.tɪv/

/naʊn/

/kɑːrˈtuːn/

/ˈæk.ʃən/

/hɪˈstɔːr.ɪ.kəl/

/ˌsaɪəns ˈfɪk.ʃən/

/ fəˈtɑː.ɡrə.fɚ/

/ˌpɑː.pjəˈler.ə.t̬i/Unit 11: Technology1 | 2 | Unit 1: Identity

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học