Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 5 - Solutions)

/dʒəˌnet̬.ɪk en.dʒɪˈnɪr.ɪŋ/

/ˈspeɪs ˈtræv.l̩/

/ˈvæk.juːm ˌkliː.nɚ/

/kə.ˌmjuː.nəˈk.eɪʃ.n̩ ˈsæ.tə.ˌlaɪt/

/ˈplʌɡ.ɪn/

/ˌriːˈbuːt/

/ˈswɪtʃ ɑːn/

/ˈswɪtʃ ˈɒf/

/ˈlʊk ˌɪn.ˈtuː/

/ˈkwes.tʃən/

/ˈher.i/

/ˈlʌv.ə.bəl/

/ˈpeɪn.fəl/

/poʊˈet̬.ɪk/Unit 4: Jobs1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 6: Emotion

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học