Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd (Unit 8 - Behavioral Studies)

/ əˈɡres.ɪv.li/

/ əˈʃʊrd/

/ ˌded.əˈkeɪ.ʃən/

/ dɪˈmæn.dɪŋ/

//

/ ɪkˈsep.ʃən/

/ ɪkˈspæn.ʃən/

/ ˈɪm.ɪdʒ/

/ ɪnˈvest/

/ ˈloʊ.ɡoʊ/

/ ˈmoʊ.ʃən/Unit 7: Economics1 | 2 | Unit 1:  Taking phone calls

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học