Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 6 - Emotion)

/ˈdres ˈdaʊn/

/lɔːɡ ˈɒf/

/ˈset.l̩ ˈdaʊn/

/ˈʃət ˈdaʊn/

/ˈteɪk ˈɒf/

/ˈtraɪ ɑːn/

/ˈdres ʌp/

/ˈkʌt̬.ɑːf/

/ˈkɒl ˈɒf/

/ˈpʊt ˈɪt ˈɒf/

/ˈstænd ˈaʊt/

/ˈwɝːk ˈaʊt/

/ˈtʃek ˈaʊt/

/ˈfɪl ɪn/

/ˈdʒəmp ə ˈkjuː/Unit 5: Solutions1 | 2 | 3 | Unit 7: Success

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học