Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 8 - Communities)

/ˌmeɪn ˈroʊd/

/ˈkɑːr ˈren.tl̩/

/ˌsɪt̬.i ˈsen.t̬ɚ/

/ˈhaɪ ˌstriːt/

/ˈhaʊz.ɪŋ ˈzoʊn/

/ˌɪn.ˈdə.striəl ˈzoʊn/

/ˈlæŋ.ɡwɪdʒ ˈskuːl/

/wʌn ˈweɪ ˈstriːt/

/ˈaʊt.ˌdɔːr ˈmɑːrkət/

/ˈsɛmi dɪˈtæʧt haʊs/

/ˈspɔːrts ˌsen.t̬ɚ/

/ˈte.rəst ˈhaʊs/

/ˈtræf.ɪk ˌlaɪt/

/ˈte.ˌnɪs ˈkɔːrt/

/ˈte.ˌnɪs ˈrækət/Unit 7: Success1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 9: History

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học