Học từ vựng - Speakout ⇀ Upper Intermediate 2nd Edition (Unit 3 - Stories)

/ˈhwʌt ɡoʊz ə.ˈraʊnd ˈkəmz ə.ˈraʊnd/

/ˈwəns ˈbɪt.n̩ ˈtwaɪs ˈʃaɪ/

/ˈnʌ.θɪŋ ˈven.tʃərd ˈnʌ.θɪŋ ˈɡeɪnd/

/hwen ɪn roʊm ˈduː ˈæz ðə ˈroʊ.mənz ˈduː/

/ˈset ʌp/

/ˈɡoʊ baɪ/

/ˈɡroʊ ʌp/

/ˈstænd ˈfɔːr/

/ˈlʊk ʌp ˈtuː /

/ˈpæs ə.ˈweɪ/

/ˈdrɑːp ˈaʊt/

/ˈpɪk ʌp/

/ˈweɪk ʌp/

/ˈrɪŋ ˈbæk/

/ˈhæŋ ʌp/Unit 2: Issues1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Downtime

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học