Học từ vựng - Speakout ⇢ Advance 2nd Edition (Unit 1 - Origins)

/ˌmɪd.əl ˈneɪm/

/ˈme.rid ˈneɪm/

/pər.ˈsep.tɪv/

/ˌoʊv.r̩.ræm.ˈbɪ.ʃəs/

/ˈɑːb.stə.nət/

/ˌæ.pə.ˈθe.tɪk/

/ˌɪn.ˈsen.sə.tɪv/

/mə.ˈtʃʊr/

/ˌɪn.ˈkwɪ.zə.tɪv/

/ˈsɝːk.əm.ˌspekt/

/ˌtem.prə.ˈmen.tl̩/

/ˌɪm.ˈpet.ʃwəs/

/ɡrə.ˈɡe.riəs/Unit 10: Culture1 | 2 | 3 | 4 | Unit 2: Opinion

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học