Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 18 - Taking difficult phone calls )

/ ˈbæt̬.ɚ.i/

/ˈbɪ.zi ˈtoʊn/

/kə.ˈlekt ˈkɒl/

/ˈkɔːrd.ləs ˈfoʊn/

/ˈkʌntr.i koʊd/

/ ˈdaɪ.ə.lɪŋ ˌtoʊn/

/ ˈhænd.set/

/ˌɪnt.r̩.ˈnæʃ.n̩.əl ˈkɒl/

/ˈkiː ɪn/

/ˈloʊk.l̩ ˈkɒl/

/ ˈmoʊ.bəl/

/ ˈpeɪ.foʊn/

/ˈfoʊnˈbɑːks/

/ ˈræk ˌreɪt/Unit 17: Taking telephone requests 1 | 2 | Unit 19: Health and safety at work 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học