Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 22 - Facilities for the business traveller )

/ˈer.ˌpɔːrt ˈtræn.sfɝː/

/ ˌɑːdioʊ-/

/ ˈbeɪ.biˌsɪt̬.ɪŋ/

/ ˈbæŋ.kwə.t̬ɪŋ/

/ ˈbɑːr.bɚ/

/ ˈbɔːrd.ruːm/

/ ˈbrɑːd.bænd/

/ ˈkæb.ɚ.eɪ/

/ˈkɑːr ˈhaɪər/

/ˈkɜː.riər ˈsɝː.vəs/

/ˈkʌ.vərd ɡə.ˈrɑːʒ/

/ ɪkˈskɝː.ʃən/

/ɪk.ˈspres ˈtʃeˌk.ɑːwt/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học