Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 24 - Dealing with problems )

/ ˈæk.ses/

/ æsk/

/ˈkliːn.ɪŋ ˈkɪt]/

/ ˈdres.ɪŋ ˌɡaʊn/

/ ˈɑːn.və.loʊp/

/ mend/

/noʊt ˈpæd/

/ ˌoʊ.vɚˈnaɪt/

/ pen/

/ ˈpoʊst.kɑːrd/

/ ˈprɑː.pɚ.li/Unit 23: Offering help and advice 1 | 2 | Unit 25: Paying bills 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học