Học từ vựng - Highly Recommended - New Edition (Unit 26 - Payment queries )

/ əˈmaʊnt/

/ ˈbæl.əns/

/ tʃɑːrdʒ/

/ klɪk/

/ ˈkred.ɪt/

/ ˈdeb.ɪt/

/ dɪˈpɑː.zɪt/

/ ˈek.strə/

/ ɡreɪ/

/ ˈɪʃ.uː/Unit 25: Paying bills 1 | 2 | Unit 27: Applying for a job 

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học