Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 4 - 2nd (Unit 4 - Anthropology)

/ ˈæd.və.keɪt/

/ ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/

/ əˈteɪn/

/ ˈkɑːm.plə.ment/

/ kræft/

/ dɪˌtɝː.mɪˈneɪ.ʃən/

/ ɪnˈʃʊr/

/ ɪɡˈzɪb.ɪt/

/ ˈɪm.ə.dʒər.i/

/ nɝːv/Unit 3: Developmental Psychology1 | 2 | Unit 5: Nutritional Science

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học