Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - Second Edition (Unit 3 - Media Studies)

/ ˌɑːl.t̬əˈreɪ.ʃən/

/ ˈbaɪ.əs/

/ kənˈkɑːkt/

/ ˈkred.ə.bəl/

/ dɪˈstɔːrt/

/ ˈdɑː.kjə.mənt/

/ ˈer.ɚ proʊn/

/ ˈeθ.ɪ.kəl/

/ ɪnˈhɪr.ənt/

/ left ɪn ðə dɑːrk/

/ ləˈdʒɪt̬.ə.mət/

/ məˈnɪp.jə.leɪt/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học