Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 5 - Urban Planning)

/ kənˈsiːd/

/ ˌkaʊn.t̬ɚ.ɪnˈtuː.i.t̬ɪv/

/ dɪˈvɪʒ.ən/

/ ˈfeɪ.t̬əl/

/ fɔːrm bɑːnds/

/ ˈhaɪ.brɪd/

/ ɪn dɪˈklaɪn/

/ ɪnˈten.ʃən.əl.i/

/ ˈaɪ.sə.leɪ.t̬ɪd/

/ ˈmɪŋ.ɡəl/

/ nəˈɡoʊ.ʃi.eɪt/

/ noʊˈmæd.ɪk/

/ pɑːp ʌp/

/ prəˈpoʊ.nənt/

/ ˈreɡjəleɪtɪd/Unit 4: International Relations1 | 2 | Unit 6: Ecology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học