Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - 2nd (Unit 6 - Ecology)

/ əˈbʌn.dənt/

/ əˈplaɪ.əns/

/ ˈæp.tə.tuːd/

/ ˈkɑːn.sə.kwəns/

/ ˌkɑːn.sɚˈveɪ.ʃən/

/ kənˈstreɪnt/

/ kənˈtæm.ə.neɪ.t̬ɪd/

/ kənˈviːn/

/ ˈkræfts.mən.ʃɪp/

/ dɪˈvaɪs/

/ dɪˈspoʊ.zəl/

/ iˌlɪm.əˈneɪ.ʃən/

/ ˈfaʊn.dɚ/

/ ɪnˈsɪn.ə.reɪt/Unit 5: Urban Planning1 | 2 | Unit 7: Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học