Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 5 - Second Edition (Unit 8 - Health Sciences)

/ ˈædʒ.ə.teɪ.t̬ɪd/

/ əˈliː.vi.eɪt/

/ bɑːr/

/ ˌkɑːr.boʊˈhaɪ.dreɪt/

/ kəmˈpoʊ.nənt/

/ ˌkɑːn.sənˈtreɪ.ʃən/

/ kənˈtend/

/ daɪˈdʒest/

/ daɪˈlem.ə/

/ dɪˈskleɪ.mɚ/

/ fəˈtiːɡ/

/ ˈfɑː.stɚ/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học