Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate (Unit 11 - Conflict)

/ ˈbʊl.i.ɪŋ/

/ kənˈfrʌnt/

/ ˈkɑːn.trə.vɝː.si/

/ dɪˈspætʃ/

/ ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i/

/ dɪˈspjuːt/

/ ˈhɝːt.fəl/

/ ˈhaɪ.dʒiːn/

/ ˌɪn.t̬ɚˈviːn/

/ ˌledʒ.əˈsleɪ.ʃən/1 | 2 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học