Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate (Unit 2 - Companies)

/ˈwɝːk.fɔːrs/

/ʌp.ənˈdaʊn/

/ˈtɝːnˌoʊ.vɚ/

/ˈtræn.spɔːrt/

/ˌtel.ə.kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃənz/

/səbˈsɪd.i.er.i/

/stæf/

/ˈsləʊdaʊn/

/ smɔl ˈkʌmpəni/

/ʃɛr praɪs/

/ˈset̬.ʌp/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học