Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate (Unit 3 - Selling)

/ˈwer.haʊs/

/səˈplaɪ.ɚ/

/ə ˈsupərˌmɑrkɪt/

/eɪ strit ˈmɑrkət/

/ˈstɔːr.ɪdʒ/

/stɑːk/

/ə ˈspɛʃələst ˈriˌteɪlər/

/ə ˈʃɑpɪŋ ˈsɛntər/

/rɪˈtɝːn/

/ˈriː.teɪ.lɚ/

/ˈriː.fʌnd/1 | 2 | 3 | 4 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học