Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate (Unit 5 - Stress)

/baɪ er/

/kəmˈpetɪtər/

/ˈdedlaɪn/

/ˈden.tɪst/

/ˈfleksitaɪm/

/ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

/ˈlaɪfstaɪl/

/ˈɑː.pə.zɪt/

/ˈpɑːkɪŋ/



1 | 2 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học