Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate (Unit 7 - New Business)

/ˌbæləns əv ˈtreɪd/

/bjʊˈrɑkrəsi/

/dɪˈpɑːr.tʃɚ/

/ˈen.ɚ.dʒi/

/ˌɒn.trə.prəˈnɜːr /

/ɪˈstæb.lɪʃ/

/ɪkˈspaɪr/

/faʊnˈdeɪ.ʃən/

/ˌɡroʊs dəˌmes.tɪk ˈprɑː.dʌkt /

/grænt/

/ˈhaɪˌkwɑː.lə.t̬i/

/ɪnˈfleɪʃən/

/ˈɪn.trɪst ˌreɪt/1 | 2 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học