Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate (Unit 9 - Planning)

/əˈkɑː.mə.deɪt/

/ əˈdʒen.də/

/ˈkæp.ə.t̬əl.ɪst/

/ tʃuː/

/ ˈdiː.lɚ.ʃɪp/

/dɪˈzæs.trəs/

/ ɪnˈdɔːrs.mənt/

/ ˌferˈwel/

/ ˈfɔːr.kæst/

/ ˈhed.set/

/ˈɪm.plə.ment/

/ɪnˈæk.ʃən/

/ɪnˈkred.ə.bli/1 | 2 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học