Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - Second Edition (Unit 6 - Philosophy)

/ ˌæl.truˈɪs.tɪk/

//

/ ˈber.li/

//

/ kəmˈpæʃ.ən.ət/

/ kɑːmˈpleks/

//

/ haɪˈpɑː.θə.saɪz/

/ ɪˈnɪʃ.əl/

/ pruːv/1 | 2 | Trang kế tiếp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học