Học từ vựng | Vocabulary learning


Học từ vựng

Bộ sách 4000 Essential English Words - Book 6

UNIT 1 - The North Star

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 2 - The Fossil Hunters

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 3 - Dressed to Excess

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 4 - The Butler’s Bad Day

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 5 - A Bet

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - Amazing Komodo Dragons

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - Greek Magical Papyri

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 8 - Watch Out!

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 9 - Dangerous Bites

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 10 - The Avalanche

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 11 - The Lydian King

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 12 - The Butler

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 13 - The End of Smallpox

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 14 - The Coward’s Lesson

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 15 - Epidemic in Zimbabwe

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 16 - The Brute and the Billionaire

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 17 - The Tenacious Inventor

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 18 - The Nurse’s Lesson

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 19 - Seizures Then and Now

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 20 - The Greedy Bee

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 21 - The Mayor of Sherman

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 22 - The Editor’s Choice

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 23 - The Ice House

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 24 - Preparing of the Future

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 25 - Hundred Plays

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 26 - The Kidnapping

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 27 - The Earl of Shining

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 28 - The Lord and the Farmers

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 29 - The Shortcut

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 30 - The Mad Hatter

Tổng số từ vựng: 20

Bộ sách 4000 Essential English Words - Book 5

UNIT 1 - The Little Mice

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 2 - The Helpful Abbey

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 3 - The Bachelor’s Lesson

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 4 - The Corrupt Administrator

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 5 - a Famous Accident

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - The Island

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - Small World

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 8 - Becoming a Healer

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 9 - The Weaving Machine

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 10 - Life on the Farm

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 11 - Beethoven’s Gift

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 12 - Brothers

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 13 - The Old Hound

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 14 - Day Without Sight

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 15 - The Big Ship

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 16 - The History of Parachutes

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 17 - “I Didn’t Do It!”

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 18 - The Soldier’s Decision

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 19 - Jane’s Pride

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 20 - Microchips

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 21 - The Twins

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 22 - The New Bioco

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 23 - How Comet Got His Tail

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 24 - The Resourceful Landlord

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 25 - The Man and the Monkey

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 26 - Cosmo’s Flight

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 27 - The First Organ Transplant

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 28 - The Lottery

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 29 - Jen’s New Job

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 30 - The Demon’s Bridge

Tổng số từ vựng: 20

Bộ sách 4000 Essential English Words - Book 4

UNIT 1 - The History of Chocolate

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 2 - Monkey Island

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 3 - The Young Man and the Old Man

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 4 - The Tricky Fox

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 5 - The Magic Computer

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 6 - Jack Frost and the Pudding

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 7 - The Architect’s Plan

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 8 - Janie and the Music Player

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 9 - Growing to be Great

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 10 - Anton’s Great Discovery

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 11 - How a Singer Helped Win the War

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 12 - The Sun and the North Wind

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 13 - The Big Race

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 14 - The Brothers and the Bread

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 15 - Laika, the Space Dog

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 16 - Gwen’s New Friends

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 17 - Kara Goes Camping

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 18 - The School Play

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 19 - Isaac’s First Plane Trip

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 20 - The Betrayal

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 21 - The Teller and the Thieves

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 22 - The Scribe’s Warning

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 23 - How the Dinosaurs Really Died

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 24 - The Traveler and the Innkeeper

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 25 - Gilbert and the Lizard

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 26 - The Forest People

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 27 - Dying Forest

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 28 - Thucydides and the Plague of Athens

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 29 - The Solar Car Race

Tổng số từ vựng: 20

UNIT 30 - The Heirs

Tổng số từ vựng: 20