Luyện tập ngữ pháp 

Chăm chỉ chiến thắng tài năng khi tài năng không chịu chăm chỉ - Tim Notke

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành

Thì tương lai đơn

So sánh hơn

So sánh nhất

Câu điều kiện loại 1 (khả năng xảy ra ở hiện tại)

Câu điều kiện loại 2 (không có thật trong hiện tại)

Câu điều kiện loại 3 (không có thật trong quá khứ)

Câu hỏi đuôi

Giới từ

Mạo từ

Động từ khiếm khuyết

Động từ nguyên mẫu

Danh động từ

Phân từ

Câu tường thuật

Đại từ

Đại từ bất định