Easy Word | Luyện IELTS | IELTS


Luyện IELTS

Bộ sách IELTS Academic 14

Introduction

Tổng số phần: 1

Test 1

Tổng số phần: 9

Test 2

Tổng số phần: 9

Test 3

Tổng số phần: 9

Test 4

Tổng số phần: 9

Bộ sách IELTS Academic 15

Introduction

Tổng số phần: 1

Test 1

Tổng số phần: 9

Test 2

Tổng số phần: 9

Test 3

Tổng số phần: 9

Test 4

Tổng số phần: 9

Bộ sách IELTS Academic 16

Introduction

Tổng số phần: 1

Test 1

Tổng số phần: 9

Test 2

Tổng số phần: 9

Test 3

Tổng số phần: 9

Test 4

Tổng số phần: 9

Bộ sách IELTS Academic 17

Introduction

Tổng số phần: 1

Test 1

Tổng số phần: 9

Test 2

Tổng số phần: 9

Test 3

Tổng số phần: 9

Test 4

Tổng số phần: 9

Bộ sách IELTS Academic 18

Introduction

Tổng số phần: 1

Test 1

Tổng số phần: 9

Test 2

Tổng số phần: 9

Test 3

Tổng số phần: 9

Test 4

Tổng số phần: 9

Bộ sách Mindset for IELTS - Foundation

Unit 01: Daily Life

Tổng số phần: 25

Unit 02: House And Home

Tổng số phần: 31

Unit 03: Hobbies, Leisure And Entertainment

Tổng số phần: 32

Unit 04: Travel And Holidays

Tổng số phần: 28

Unit 05: Food

Tổng số phần: 31

Unit 06: Transport And Places In Town

Tổng số phần: 29

Unit 07: Jobs, Work And Study

Tổng số phần: 30

Unit 08: Health And Medicine

Tổng số phần: 27

Unit 09: Language

Tổng số phần: 34

Unit 10: Science And Technology

Tổng số phần: 25

Bộ sách Mindset for IELTS - Level 1

Unit 01: Relationships

Tổng số phần: 41

Unit 02: Places And Buildings

Tổng số phần: 50

Unit 03: Education And Employment

Tổng số phần: 50

Unit 04: Food And Drink

Tổng số phần: 39

Unit 05: Consumerism

Tổng số phần: 32

Unit 06: Leisure Time

Tổng số phần: 24

Unit 07: Fame And The Media

Tổng số phần: 22

Unit 08: Natural World

Tổng số phần: 20

Bộ sách Mindset for IELTS - Level 2

Unit 01: The Man-Made Environment

Tổng số phần: 29

Unit 02: Leisure And Education

Tổng số phần: 27

Unit 03: The News And Media

Tổng số phần: 27

Unit 04: Travel And Transport

Tổng số phần: 26

Unit 05: Business And Work

Tổng số phần: 24

Unit 06: The Natural Environment

Tổng số phần: 29

Unit 07: Education Systems

Tổng số phần: 22

Unit 08: Festivals And Traditions

Tổng số phần: 24

Bộ sách Mindset for IELTS - Level 3

Unit 01: Urban And Rural Life

Tổng số phần: 21

Unit 02: Health

Tổng số phần: 24

Unit 03: Art And Architecture

Tổng số phần: 24

Unit 04: Finance And Business

Tổng số phần: 21

Unit 05: History

Tổng số phần: 22

Unit 06: Science And Technology

Tổng số phần: 25

Unit 07: Television, News And Current Affairs

Tổng số phần: 23

Unit 08: Culture

Tổng số phần: 21

Bộ sách IELTS Academic 19

Introduction

Tổng số phần: 1

Test 1

Tổng số phần: 9

Test 2

Tổng số phần: 7

Test 3

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....

Test 4

Chúng tôi đang cố gắng cập nhật nội dung này sớm nhất có thể.....