Học từ vựng - Smart Start 2 (Unit 8 - Clothes)

/pænts/

/ʃuːz/

/sɑːks/

/ˈtiː.ʃɝːt/

/dres/

/hæt/

/ʃɝːt/

/ʃɔːrts/Unit 7: Arround townUnit 9: Transportation

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học