Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 11 - Conflict)

/ ˈbʊl.i.ɪŋ/

/ kənˈfrʌnt/

/ ˈkɑːn.trə.vɝː.si/

/ dɪˈspætʃ/

/ ˈdɪs.ə.plɪ.ner.i/

/ dɪˈspjuːt/

/ ˈhɝːt.fəl/

/ ˈhaɪ.dʒiːn/

/ ˌɪn.t̬ɚˈviːn/

/ ˌledʒ.əˈsleɪ.ʃən/

/ ˈmiː.di.eɪ.t̬ɚ/Unit 10: Managing People1 | 2 | Unit 12: Products

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học