Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 2 (Unit 13 - Locating help)

/ ˈliː.ɡəl/

/ ɪˈmɝː.dʒən.si/

/ ˈhɑː.spɪ.t̬əl/

/ ˈfɑːr.mə.si/

/ˈæk.sə.dənt/

/ˈklɪn.ɪk/

/ˈdaɪ.əl/

/ˈem.bə.si/

/ɪˈmɝː.dʒən.si ˈnʌm.bɚ/

/fɪl ə prɪˈskrɪp.ʃən/Unit 12: Negotiating prices1 | 2 | Unit 14: Emergency!

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học