Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 1 - Bussiness)

/ˈflek.sə.bəl/

/ kəˈrɪr/

/ ˈkʌm.pə.ni/

/ kriˈeɪ.tɪv/

/ˈkʌs.tə.mɚ/

/dɪˈsɪʒ.ən/

/ɪˈvent/

/mætʃ/

/plæn/

/ˈprɑː.dʌkt/

/ˈreɡ.jə.lɚ/

/ rɪˈzʌlt/

/skɪl/

/ sɑːlv/

/ səkˈses/Unit 12: ProductsUnit 2: Global Studies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học