Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 22 - A Better Reward)

/əˈmeɪz/

/tʃɑːrdʒ/

/ˈkʌm.fɚt/

/dɪˈlɪv.ɚ/

/ˈmɪs.tɚ.i/

/ˈɑː.pə.zɪt/

/rɪˈsiːv/

/set/

/stiːl/

/θiːf/

/ ˈæk.tʃu.əl/

/ ˈkɑːn.tækt/Unit 21: Katy1 | 2 | Unit 23: The Camp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học