Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 22 - A Better Reward)

/rɪˈwɔːrd/

/ɡeɪt/

/ˈkʌs.tə.mɚ/

/ ɪnˈkluːd/

/ ˈmæn.ədʒ/

/ ˈæk.tʃu.əl/

/ əˈkɝː/

/ ɝːn/

/ pleɪt/

/ ˈkɑːn.tækt/

/əˈmeɪz/

/tʃɑːrdʒ/Unit 21: Katy1 | 2 | Unit 23: The Camp

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học