Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 27 - The Spider and the Bird)

/trɪp/

/spəˈsɪfɪk/

/ əˈfek.tɪv/

/ˈæk.tʃu.ə.li/

/baɪt/

/koʊst/

/diːl/

/ˈdez.ɚt/

/ˈɝːθ.kweɪk/

/ɪɡˈzæm.ɪn/

/fɑːls/

/ɡɪft/Unit 26: Archie and His Donkey1 | 2 | Unit 28: The Party

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học