Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 29 - How the World Got Light)

/ˈmeɪ.dʒɚ/

/skɪl/

/ voʊt/

/rɪˈspekt/

/ streŋθ/

/ ˈbrek.fəst/

/ prɪˈfɝː/

/ˈæd.vɚ.taɪz/

/əˈsaɪn/

/ˈɑː.di.əns/

/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

/kuːl/Unit 28: The Party1 | 2 | Unit 30: Cats and Secrets

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học