Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 29 - How the World Got Light)

/ˈæd.vɚ.taɪz/

/əˈsaɪn/

/ˈɑː.di.əns/

/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

/kuːl/

/ɡeɪn/

/ɪmˈpɔːr.təns/

/ˈnɑː.lɪdʒ/

/miːn/

/ˈprez.ɪ.dənt/

/ˈprɑː.ɡres/

/rɪtʃ/Unit 28: The Party1 | 2 | Unit 30: Cats and Secrets

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học