Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 1 - The Twelve Months)

/ˈræp.ɪd.li/

/ ˈmoʊ.ʃən/

/ lɪft/

/ˈæŋk.ʃəs/

/ˈɑː.fəl/

/kənˈsɪst/

/dɪˈzaɪr/

/ˈiː.ɡɚ/

/ˈhaʊs.hoʊld/

/ɪnˈtent/

/ˈlænd.skeɪp/

/loʊd/



Unit 30: Cats and Secrets1 | 2 | Unit 2: The Dragon

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học