Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 22 - The Farm Festival)

/ˈsteɪ.bəl/

/əˈlɑːrm/

/əˈpɑːrt/

/əˈrest/

/əˈwɔːrd/

/briːd/

/ˈbʌk.ɪt/

/ˈkɑːn.test/

/kənˈvɪkt/

/ɡəˈrɑːʒ/

/ˈdʒɝː.nə.lɪst/

/pʌp/Unit 21: From the Earth to the Stars1 | 2 | Unit 23: The Clever Thief

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học