Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 24 - The Doctor’s Cure)

/ tʃuː/

/ rɪˈɡret/

/ bæθ/

/ ˈlɪk.wɪd/

/ tʌf/

/ bend/

/ tuːb/

/ ɪnˈspekt/

/dɪˈseɪ.bəld/

/fænˈtæs.tɪk/

/ˈfɪk.ʃən/

/flæɡ/Unit 23: The Clever Thief1 | 2 | Unit 25: The Criminal

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học