Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 13 - Sheriff Dan)

/ pɔːrt/

/ ɪnˈhæb.ɪt/

/əˈbɔːrd/

/ˈbɪt̬.ɚ/

/ˈbʊl.ɪt/

/ˈdev.əl/

/drɪft/

/ɪnˈfɔːrs/

/ˈfaʊn.tən/

/ˈhɑːr.bɚ/

/mɑːrtʃ/

/ˌmɪl.jəˈner/Unit 12: The Ice Cream Cone Explosion1 | 2 | Unit 14: The Helpful Apprentice

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học