Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 15 - Why Monkey Has No Home)

/ ɪkˈsplɔɪt/

/əˈfer/

/əˈsem.bli/

/bles/

/ˈsɪr.i.əl/

/ˈtʃɪr.fəl/

/daɪˈæm.ə.t̬ɚ/

/ˈfæm.ɪn/

/ˈhɑːr.vəst/

/ˈmer.i/

/nʌt/

/ˈpɑːr.dən/Unit 14: The Helpful Apprentice1 | 2 | Unit 16: Matthew Learns a Lesson

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học