Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 5 - a Famous Accident)

/əˈses/

/əˈstɑː.nɪʃ/

/kəˈmens/

/ˈes.əns/

/ɪkˈstrækt/

/ˈfæb.jə.ləs/

/heɪst/

/ˈɪm.pʌls/

/ˈlæt̬.ɚ/

/ˈmɑː.lɪ.kjuːl/

/ˈɑːnˌɡoʊ.ɪŋ/

/prəˈsaɪs/Unit 4: The Corrupt Administrator1 | 2 | Unit 6: The Island

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học