Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 5 (Unit 7 - Small World)

/ ˈtɑː.lɚ.əns/

/ ˈprɑː.mə.nənt/

/ daɪˈdʒest/

/əˈkwæt̬.ɪk/

/ˈbaɪ.oʊ.sfɪr/

/bəˈzɑːr/

/ˈsel.si.əs/

/kɔːrs/

/kəmˈpæn.jən/

/duːˈreɪ.ʃən/

/iˈkɑː.lə.dʒi/

/fiːt/Unit 6: The Island1 | 2 | Unit 8: Becoming a Healer

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học