Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 6 (Unit 11 - The Lydian King)

/ ˈæd.və.keɪt/

/ˈɑː.θɚ.aɪz/

/səˈvɪl.jən/

/kəˈmɑː.də.t̬i/

/ˈkɑːŋ.kwest/

/dɪˈskloʊz/

/daɪˈnæm.ɪks/

/ɪnˈroʊl/

/ˈen.vi.əs/

/juːˈfɔːr.i.ə/

/ˈfes.tɪv/

/ˈdʒɑː.li/Unit 10: The Avalanche1 | 2 | Unit 12: The Butler

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học